wtorek, 31 marca 2009
John Kerry: Help A Progressive Friend


Hello Stefan,

The Republicans will do anything to stop President Obama from winning the 60 Senate seats he needs to pass his agenda.  That's why they've set their sights on taking down Ted Kennedy's partner on the biggest progressive fights on the last twenty nine years:  my friend Chris Dodd.
 
We can't let them. We need to stand with Chris Dodd now.
 
We need to stand with Chris because while others were afraid to fight, he took a stand on civil liberties and battled the Bush Administration over immunity for illegal eavesdropping.
 
We need to stand with Chris because while others said it couldn't be done, he wrote and passed the landmark Family and Medical Leave Act to help parents care for a sick child without losing their job.
 
 Chris has been a great friend to anyone who cares about progressive politics.

And now he needs our help.

 
Republicans are desperate to try to hold the line in the Senate, to give them the bare minimum needed to keep up their games of obstruction and delay. And they know Chris is a champion for our side. So they are gunning all out for Chris Dodd, but Chris Dodd is a fighter and he's come out swinging.
 
But he needs our help in this fight. Republican operatives and their allies in the right wing media have been personally attacking Chris for months.  They will keep up the attacks, hoping to bring down a great Senate leader and an indispensable ally of President Obama.


We can't let them do that. Please follow this link to help keep Chris Dodd in the Senate:

http://www.actblue.com/page/kerry4dodd

We have so much work to do to get our country back on the right track, and we need Chris Dodd to be a big part of that.

Thank you for your help.

Sincerely,
John Kerry

----- Original Message -----

From: John Kerry
Sent: Tuesday, March 31, 2009 12:49 AM
Subject: Help A Progressive Friend
05:31, kultur , USA
Link
Wójt Sokolnik, sekretarz gminy i b. dyr. ARMRiM stworzyli 27 lewych stowarzyszeń i wyłudzili 5 mln złotych unijnych dotacji


Ponad pięć milionów złotych dotacji "zdobyli" dla klubów sportowych włodarze podłódzkich Sokolnik. Kluby istniały tylko na papierze, pieniądze zaś trafiały do kieszeni rzutkich urzędników

Śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pozwoliło rozbić przestępczy układ stworzony przez zaledwie trzech urzędników. Sąd aresztował Krzysztofa R. (wójt podłódzkich Sokolnik), sekretarza gminy Jolantę U. i Jacka B. (byłego dyrektora łódzkiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a wcześniej wicewojewodę sieradzkiego).

- Przekręt polegał na ustawianiu przetargów i wyłudzeniu co najmniej 5 milionów złotych z dotacji SAPARD - informuje rzecznik CBA, Temistokles Brodowski. - Cała trójka stworzyła 27 fikcyjnych stowarzyszeń, z czego 22 funkcjonowało jako kluby sportowe. W wielu przypadkach nie posiadały nawet siedziby i nie były wpisane do rejestru sądowego. Nie miały prawa ubiegać się o dotacje. Podstawieni prezesi "stowarzyszeń" jedynie je firmowali i podpisywali odpowiednie dokumenty umożliwiające wyłudzenie dotacji. W rzeczywistości "klubami" zarządzała trójka zatrzymanych.

Pieniądze z Unii, które miały być przeznaczone na rozwój i modernizację wsi, w ogromnej części trafiały do kieszeni samorządowców, byłego dyrektora ARiMR i "słupów". Zatrzymani usłyszeli już zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw i wyłudzeń. Trafili już do aresztu. Grozi im kara do ośmiu lat więzienia.  mas 
http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35136,6444343,Wyludzali_z_Unii__Na_potege_.html
04:40, kultur , o kulcie Mammona
Link
Nowe przepisy upraszczają procedury i znoszą obowiązek notyfikowania przez Komisję Europejską schematów pomocy publicznej

 Zdjęcie 24 z 24Wyświetl wszystkie

(...) Tylko w 2009 roku do polskiej gospodarki trafi blisko 17 mld zł” – mówiła Elżbieta Bieńkowska, prezentując w marcu antykryzysowy pakiet Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Te miliardy mają skompensować skutki światowego kryzysu gospodarczego, który dotknął również Polskę.

Skąd gwarancja, że 17 mld zł napłynie do Polski? Otóż od początku uruchomienia programów do 9 marca 2009 r. łączna kwota zatwierdzonych do dofinansowania wniosków wyniosła 26,4 mld zł. Zdaniem minister Bieńkowskiej, wartość tych wniosków gwarantuje wydanie 17 mld zł. Podkreśliła, że pieniądze te stanowią istotny element „Planu stabilności i rozwoju”. Ponadto MRR zaproponowało rozwiązania, dzięki którym można odsunąć w czasie konieczność przekazywania środków krajowych na realizowane projekty. Początkowe dotacje pochodziłyby w całości ze środków unijnych. Zgodnie z tą propozycją, pieniądze z budżetu krajowego nie muszą być wydawane już w pierwszej fazie inwestycji.

Wyłączenia blokowe i zaliczki


Takich zmian, które mają usprawnić wydawanie unijnych funduszy, już sporo wprowadzono. Mniej więcej po roku od uruchomienia programów operacyjnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami gospodarczymi i społecznymi oceniło system przyznawania dotacji beneficjentom oraz zaproponowało zmiany i uproszczenia. Niektóre z nich wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r., dotyczącego tzw. wyłączeń blokowych (uznanie niektórych rodzajów pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu). Od 1 stycznia 2009 r. jest ono w naszym kraju podstawą dla części schematów pomocy w ramach programów operacyjnych.

Nowe przepisy upraszczają procedury i znoszą obowiązek notyfikowania przez Komisję Europejską schematów pomocy publicznej zgodnych z określonymi w nim regułami. I tak na przykład nie ma konieczności notyfikacji przez KE programu pomocowego skierowanego do dużych przedsiębiorstw. Ważne uproszczenie objęło procedury realizacji projektów: przedsiębiorstwa mogą ponosić wydatki w ramach projektu już po złożeniu wniosku o dofinansowanie (do niedawna firma mogła rozpocząć prace dopiero po uzyskaniu potwierdzenia kwalifikowalności projektu do uzyskania wsparcia).

Najistotniejsze wydaje się uproszczenie polegające na upowszechnieniu instrumentu zaliczkowania. To duża nowość dla przedsiębiorców, którzy już pod koniec października 2008 r. zaczęli napotykać problemy w pozyskiwaniu kredytów na inwestycje, również te współfinansowane przez Unię Europejską. Nowy system zaliczkowania powinien przyspieszyć realizację projektów. Decyzja o wprowadzeniu instrumentu zaliczkowania należy do instytucji wdrażających. Z tej możliwości skorzystała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wdrażanych działań z programu Innowacyjna Gospodarka.

Szybsze procedury


Zmienia się procedurę przekazywania pieniędzy na finansowanie programów unijnych z rezerwy celowej (integracyjnej) budżetu państwa. Kolejne transze będą uruchamiane w zależności od szybkości rozliczenia środków uzyskanych wcześniej, tak aby można było przedstawić wydane kwoty do odzyskania z KE. Zaletą tego rozwiązania jest uproszczenie procedury: „rozliczyłeś jedną transzę, automatycznie dostajesz kolejną”. Szybsze rozliczanie transz oznacza więcej środków odzyskanych z Komisji.

MRR zapowiada skrócenie i ujednolicenie terminu rozpatrywania wniosków beneficjentów i rozliczania projektów. Dzięki temu skróci się czas pomiędzy wypłatą środków z budżetu na rzecz projektodawcy, a ich zwrotem z Komisji Europejskiej.
Nowelizacja prawa zamówień publicznych z kolei przyspiesza procedury rozstrzygania przetargów i zwiększa konkurencję wśród wykonawców.

Co do nadrobienia


Nie we wszystkich obszarach zmiany prawne nadążają za tym duchem reformatorskim. Zakończono wprawdzie proces zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska (Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko weszła w życie w listopadzie 2008 r.). Nadal jednak Komisja Europejska nie notyfikowała piętnastu programów pomocowych, w tym czterech na potrzeby regionalnych programów operacyjnych (RPO). Dotyczą one udzielania pomocy publicznej np. na inwestycje w lotniska,  transport intermodalny, energetykę (w tym odnawialne źródła energii), infrastrukturę telekomunikacyjną, infrastrukturę sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwo uzdrowiskowe, rewitalizację, wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego.

Kij i marchewka


W stosunku do zarządów województw realizujących regionalne programy operacyjne Ministerstwo zastosowało metodę kija i marchewki. Zmieniono sposób przekazywania samorządom dotacji rozwojowej na RPO. Kolejne transze środków budżetowych udzielane będą dopiero wtedy, kiedy instytucje zarządzające regionalnymi programami zwrócą się do KE z prośbą o poświadczenie już poniesionych wydatków z poprzednich transz (tzw. certyfikacja). Dzięki temu z budżetu będą wypływać tylko środki w wielkości aktualnie niezbędnej. Jak twierdzi minister Bieńkowska, przekazane pieniądze będą zasilać gospodarkę, a nie „leżeć” na kontach samorządów. MRR będzie mogło sprawdzić zasadność przekazywanych kwot na podstawie liczby zawartych umów i złożonych wniosków o płatność.

Tym działaniom dyscyplinującym towarzyszą też pewne zachęty. Minister obiecuje duże nagrody dla najlepszych województw. Te, które najefektywniej będą realizować swoje programy regionalne, mogą liczyć na dodatkowe fundusze z puli środków rezerwowych (ponad 1,3 mld euro). Rozstrzygnięcie nastąpi w 2011 r. (...)   http://pi.gov.pl/page.php?cat=22&item=13111

03:18, kultur , EU-Richtlinie
Link
poniedziałek, 30 marca 2009
Wiosna Ludów Wykiwanych idzie?

mysowa

FT.com / Europe - Swiss banking dispute moves up a gear

ft.com — Swiss banks ban top executive travel By Richard Milne in Geneva Published: March 26 2009 Switzerland's private banks have started to ban their top executives from travelling abroad, even to neighbouring France and Germany, > Wiosna Ludow Wykiwanych idzie? From:

poniedziałek, 30 marca 2009

po Andropowie (Liebermanie) nastał Gorbaczow (Garber) i ten żyd sprywatyzował Rosję

FOTO: Archiv  Zvětšit obrázek

Právo Dnes 17:50 - Moskva  Michail Gorbačov prý záměrně zničil SSSR "ve jménu Boha Mojžíše", píše se v učebnic Napsal to deník Vremja Novostěj, podle nějž však nejde o zdaleka ojedinělou věc. "Brožury a knihy černosotěnského obsahu a zaměření bohužel nejsou žádnou vzácností a nikoho už neudivují. V daném případě však ohromuje skutečnost, že kniha mohla vzniknout v petrohradské univerzitě ministerstva vnitra a navíc jako 'učební příručka' ruské policie," píše list.

Učebnice pod názvem Dějiny státu a práva v letech 1985 až 1991, jejímž autorem je profesor petrohradské policejní akademie Vasilij Drožžin, se má vlastně věnovat jen období přestavby, zabíhá však do značně vzdálenějších období. Podle listu autor nenechává nikoho na pochybách o svém přesvědčení, že vinu za veškerou bídu Ruska nesou Židé.

Trockij byl prý prezidentem sionistů
"Trockij byl přímým prezidentem sionistických kruhů Ruska. Diktaturu proletariátu neprosazoval vůbec proto, aby ulehčil život zbídačelým pracujícím, ale aby dosáhl maxima možností pro uskutečňování cílů světových sionistických kruhů," cituje list z učebnice.

Jako další uvádí tvrzení, že "sionisté fyzicky odstranili Stalina". Nebo: "Rozpad SSSR a vznik Svazu nezávislých států (ruská zkratka SNG) na jeho území je třeba rozšifrovat jako 'Splnila se Hitlerova naděje' (první písmena v ruštině rovněž SNG). Co nedokázal německý fašismus, uměl dokončit sionismus."

"Při vystoupení v izraelském parlamentu (Knesetu) v únoru 1992 Gorbačov - Garber prohlásil: 'Vše, co jsem učinil se Sovětským svazem, udělal jsem ve jménu našeho Boha Mojžíše'," tvrdí se také v učebnici. http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/553

16:13, kultur , o kulcie Mammona
Link
uznanie kazirodztwa za sposób na wyjście z tzw. światowego kryzysu finansowego, czyli szachrajstwa, którym spętano świat

wprost jest na poziomie, ale w Arkana trzeba być wprowadzonym, bo nie wszystko można powiedzieć wszystkim ludziom WPROST, bo nawet w Biblii żydzi czytali o córkach Lota, że opijały winem swojego własnego ojca, gdyż VIAGRY i prochów jeszcze nie znały, a grzybków w Izraelu nie ma, więc WPROST nie podsuwa Polakom zwyrodniałych myśli, nie wali z grubej rury, że po rewolucji seksualnej z lat siedemdziesiątych, po legalizacji pedalstwa i penalizacji antysemityzmu przyjdzie pora na uznanie kazirodztwa za sposób na wyjście z tzw. światowego kryzysu finansowego, czyli szachrajstwa, którym spętano finanse ludzi i narodów całego świata, lecz WPROST podaje inteligentnie pod rozwagę pytanie, gdzie leży tzw. mniejsze ZŁO: czy w Polsce, czy w Austrii?
http://ochaby.blox.pl/resource/proofjosffisajewishcrimrt2.jpg
Czy lepiej iść w zaparte aż do usranej śmierci, jak żyd Samson w Warszawie, czy lepiej wziąć całą winę na siebie, dogadać się ze swoimi w sądzie, żeby wyjść za parę lat za dobre sprawowanie, wrócić do swoich, na rodzinki łono?
20:56, kulturzentrum , alkoholizm - żydokomunizm
Link 
http://ochaby.blox.pl/


Polska mafia sądowa


Numer: 14/2009 (1369)
Josef Fritzl przed austriackim sądem został skazany na dożywocie po czterodniowym procesie. W Polsce podejrzany o pedofilię psycholog Andrzej Samson spędził wprawdzie kilka lat w areszcie, ale umarł jako niewinny. Bo polskie młyny sądowe mielą wolniej niż kościelne.
13:21, kultur , Kryzys
Link
środa, 25 marca 2009
31.3.2009, 19:00 Leipzig: "Das bedingungslose Grundeinkommen" mit Prof. Götz W. Werner

Veranstalter: Marketing-Club Leipzig
Veranstaltungsort: Medienstiftung der Sparkasse Leipzig  Poetenweg 28, 04155 Leipzig

Götz Werner hält Antrittsvorlesung an der Alanus Hochschule
Claudia Zanker, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
24.03.2009
Götz W. Werner bei seinem Seminar an der Alanus Hochschule
Götz W. Werner bei seinem Seminar an der Alanus Hochschule
Professor Götz W. Werner
Professor Götz W. Werner

Der vielfach ausgezeichnete Unternehmer Götz W. Werner hat heute seine erste Vorlesung an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft gehalten. Im Oktober letzten Jahres hatte er eine Gastprofessur an der privaten Hochschule mit Sitz in Alfter angenommen. Thema der seiner Veranstaltung für BWL-Studenten im 6. Semester war Entrepreneurship.
"Letztendlich geht es um die Frage: wie werde ich ein Lebensunternehmer?" erklärte Werner. Sein Anliegen sei es, die Studenten zu eigener Ideenbildung anzuregen und zu ermutigen, ihre Aufgaben selbständig zu erkennen und zu ergreifen. "Denn die Ur-Tätigkeit eines Entrepreneurs besteht darin, mit Blick auf die Bedürfnisse anderer Menschen selbst zu erkennen, was zu tun ist", so Werner. "Unternehmer greifen die Welt auf und verwandeln sie."

Die heutige Veranstaltung war die erste einer Reihe von fünf Blockveranstaltungen, die bis Ende Juni fortgeführt wird. Werner wird unter anderem über die Bedeutung von Vertrauen für Wirtschaftsprozesse sprechen, das Konzept "Unternehmen als Organismus" erläutern sowie mit den Studenten über Arbeit und Einkommen in der postindustriellen Gesellschaft diskutieren.

Götz W. Werner wurde 1944 in Heidelberg geboren. Im Alter von 29 Jahren eröffnete der gelernte Drogist den ersten dm-Markt. Für seine betont antiautoritäre Unternehmensführung sowie die Schaffung zahlreicher Arbeits- und Ausbildungsplätze wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem im Oktober 2008 von Bundespräsident Horst Köhler mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Ebenfalls im Oktober 2008 erhielt Werner von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Ernst & Young die Auszeichnung "Entrepreneur des Jahres 2008" in der Kategorie Hande und wurde nominiert für den "World Entrepreneur 2009".

Seit Oktober 2003 leitet Götz W. Werner das Interfakultative Institut für Entrepreneurship an der Universität Karlsruhe. Er ist Initiator des Webforums www.unternimm-die-zukunft.de und setzt sich öffentlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland ein. Mit seinem im Frühjahr 2007 erschienenen Buch "Einkommen für alle" hat er eine weitreichende gesellschaftliche Diskussion in Gang gesetzt.
http://idw-online.de/pages/de/news307002  
Dienstag, 03. April 2007

Stefan Kosiewski: Bezwarunkowa Pensja Powszechna dla Polaka - zasadniczy dochód w Unii Europejskiej!

Von direktion, 03:02

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20070403_0916-32591.mp3

http://sowa.beeplog.de/17379_286557.htm

02:41, kultur , Grundeinkommen
Link
poniedziałek, 23 marca 2009
Polacy ofiarami brytyjskich oszustów - pośredników pracy, bezradny radca ambasady, wicekonsul, żydowska mafia
Polacy ofiarami brytyjskich oszustów - pośredników pracy
Od początku roku w Wielkiej Brytanii wzrasta liczba Polaków poszkodowanych przez oszustów podających się za pośredników pracy - poinformowali PAP radca w wydziale konsularnym ambasady RP w Londynie Dariusz Adler i wicekonsul RP w Manchesterze Szymon Białek.

Źródło:
http://forsal.pl
Dodano:
23-03-2009

Tagi:
praca anglia emigracja londyn brytania wielka żyd oszuści złodziej
Ocena:
Ocena Ocena Ocena Ocena Ocena
  Poleć 
 

sowa
03:40, kultur , Warschau - EU - PL
Link
niedziela, 22 marca 2009
Re: [sowa] PRACA w NIEMCZECH - Suzuki, Grazyna - Grajewo; Pocztówka z Jeleniej Góry
Od Schlesisches Museum
http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/768

Jest 1 sierpnia, godzina dziewiąta rano. Jem właśnie śniadanie, kiedy za oknem rozlega się donośne wycie syren. To wszystko odbywa się dziś, w roku 2009 w niewielkiej niemieckiej miejscowości. Nie chce mi się wierzyć, żeby Niemcy czcili w ten sposób 65 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego? Pytam więc sąsiada, który co dzień dzieli się z nami prasą, co to za alarm? To w każdą pierwszą sobotę miesiąca włączają w powiecie próbne syreny – odpowiada mi. Dziwny zbieg okoliczności.

Tak się właśnie składa, że przyszło mi na stare lata opiekować się jeszcze starszym Niemcem, który być może zabił niejednego Polaka. Tak, opiekuję się byłym Obergefreiten, któremu w imieniu Fürera der Eiferne Kreuz 1. Klasse za wzorową służbę w Wehrmachcie nadano. Niepotrzebne mi do tego nawet studia zdobyte w „wolnej” już Polsce. Po prostu jestem zmuszony przez rządy cudaków polskich do służenia odwiecznemu „wrogowi” Polski.

Jest to faktycznie chichot historii. Matka moja obierała Niemcom ziemniaki w koszarach Wehrmachtu na Kresach, ja czynię to w czasach pokoju. Nosiła jednocześnie jedzenie Żydom pod drutami getta w Brodach, których ci pierwsi rozstrzeliwali partiami pod lasem. Wszyscy Polacy pomagali Żydom. Wszyscy oczywiście czynili to „za darmo” - jak głoszą wszem i wobec dziś pseudo patrioci. Otóż jak świat światem, nikt, nigdy, niczego za darmo nie robił.

Na portalu Nasza Klasa znalazłem kilka tysięcy Polaków zamieszkałych w Niemczech w promieniu 10 km od mojej wioski. Na gadu-gadu kilkanaście osób zalogowanych jest pod niemieckojęzyczną nazwą miejscowości, w której mieszkam. Wczoraj czatowałem sobie ze znajomą z Jeleniej Góry, która opiekuje się na czarno babcią niemiecką koło Kolonii. Płacze, ale co ma zrobić jak w Polsce pracy nie ma.

Nie wiem jak Niemcy doszli do dobrobytu? Niemcy to w zasadzie zakompleksiony, wyciszony dziś naród. Niemcy sprawiają wrażenie wstydliwego, obarczonego dużym poczuciem winy narodu. Mam nadzieję, że nikt nie przetłumaczy tego tekstu na język niemiecki, bo bym miał przerąbane na tej byłej wewnątrz niemieckiej granicy. Niemcy generalnie to tchórze; aż nie chce mi się wierzyć, że ta nacja zdolna była do agresji na tak wielką skalę jaką była II wojna światowa.

Dziś w Polsce hucznie obchodzi się święto porażki z Niemcami. Dziś prezydent chce ogłosić ten dzień „kamikaze” i „komandosów palestyńskich” dniem święta narodowego. Jednego Niemcom nie można odmówić, czego brak jest na przekór propagandzie Polakom. Prawdziwego patriotyzmu, który nie przejawia się głośnym krzyczeniem, tylko realnym dążeniem do dominacji w świecie. Dominacji społeczno-gospodarczej.

W sumie nie ma co Tuska oskarżać za to, że dziadek jego służył w Wehrmachcie. Tuska trzeba oskarżyć za to, że stworzył „Wehrmacht” dziś w czasach pokoju dla milionów niewinnych Polaków. Niech piekło pochłonie tych wszystkich dotychczasowych premierów i prezydentów „wolnej” Rzeczypospolitej.

Po co ci warszawiacy rzucali się z motyką na słońce? Dziś w grobie przewracają się ci ówcześni Gavroche patrząc na hipokryzję wodzów III RP. Nie o taką Polskę bowiem walczyli z pewnością. Nie tak sobie tą wolność wyobrażali. To były niepotrzebne ofiary. I tak dzisiaj Polacy dobrowolnie idą po prośbie do Niemca...

(nazwisko do wiadomości redakcji)

http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/539
----- Original Message -----
From: SOWA
Sent: Monday, August 17, 2009 1:07 PM
Subject: Zapoznaje Panow i zachecam do wymiany pogladow w grupie http://sowa-frankfurt.ning.com gdzie jest miejsce na dyskusje, blogi, fotografie, filmy, itd. ; obsluga w jezyku polskim, z pozdr. sk

Zapoznaje Panow i zachecam do wymiany patriotycznych pogladow w grupie http://sowa-frankfurt.ning.com , gdzie jest miejsce na dyskusje, blogi,  fotografie, filmy, itd. ; obsluga w jezyku polskim, z pozdr. sk       

 Poza mozliwoscia dyskusji w tej grupie, rzecz jasna przy czym wysylamy poczte na adres: sowa@yahoogroups.de

Pan Grzegorz Niedzwiecki,  mgr. socjologii, Jelenia Góra, były Radny Miasta, Samoobrona

http://konserwa.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?137808

  
Pan Jan Czekajewski, dr.inż. Jan Czekajewski, elektronik, Założyciel firmy Columbus Instruments w Columbus, Ohio, USA, eksportującej przyrządy elektro-medyczne do ponad 50 krajów. http://opozycja.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?528825

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2041

 ----- Original Message -----
Sent: Monday, August 17, 2009 9:52 AM
Subject: Re: [sowa] PRACA w NIEMCZECH - Suzuki, Grazyna - Grajewo; Madonna w Polsce, k...

Ten list od nieznanego korespondenta z Niemiec to jeszcze jeden przklad bernego stanowiska duzej czesci Polakow, ktorzy czekaja i spodziewaja si ze ktos za nich , Walesa, Mazowiecki, Buzek czy Tusk przygotuja im miejsca pracy i wypchna za dzwi aby do nich poszli.
No coz, ten korespondent znalazl prace w Niemczech. Chwalic go za  to ze nie gnusnieje w Polsce ale poszedl tam, gdzie jest zapotrzebowanie na jego kwalifikacje. W gruncie rzeczy jego kwalifikacje sa takze potrzebne w Posce gdzie wiele jest ludzi potrzebujacych opieki, tylko ze duzo gorzej platnej.
W Polsce niedoleznymi Polkami i Polakami opiekua sie Ukrainki ktorych Panswo Polskie goni i przesladuje, jako ze jakoby odbieraja Polakom prace.
No coz, trudno tu cos poradzic. Taka jest kolej rzeczy. Jedne narody pracuja lepiej inne gorzej. Jedne maja organizatorow produkcji inne biurokratow. Komuna byla zla wiec zastapilismy  ja Kapitalizmem w ktorym nie potrafimy zyc, gdzyz kapitalizm  bezczelnie wymaga wydajnosci.
 
In a message dated 2009-08-16 15:08:29 Eastern Daylight Time, lew1@poczta.fm writes:
http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/772
00:35, kultur , Jelenia Góra
Link
poniedziałek, 16 marca 2009
John Kerry: Teaching the GOP a lesson


Hello Stefan,

It's been interesting watching the Republicans the last couple months - continuing the "just say no" strategy that failed them the last two election cycles, and failed the American people during the years they ran Washington.

Now they are betting that the politics of "no" can win them a special election House race in New York this month.

Don't let them pretend that the path of obstructing the Obama agenda is their return route to power.

http://www.actblue.com/page/kerry4murphy

This is a race that the Republicans desperately need to win. They have a locally well-known candidate, and Republicans outnumber Democrats in the district by more than 50%. The Republican candidate had a 20-point lead in the polls when the race started.

But now the latest poll shows Democrat Scott Murphy pulling to within 4.

Why? Because everywhere, Americans still want change - the kind of change President Obama is delivering.

We can help push the Democratic candidate over the top. The way this race has changed shows just how sick and tired Americans everywhere are with the endless obstruction coming from the Republican Party. A victory will make it clear that this kind of politics just doesn't sell - anywhere.

Enough of these lessons and even Republicans will get the clue and change course.

So please do what you can to help Scott Murphy win this critical race:

http://www.actblue.com/page/kerry4murphy

Thanks for all you do. 

Sincerely,

John Kerry

----- Original Message -----
From: John Kerry
Sent: Friday, March 13, 2009 5:51 PM
Subject: Teaching the GOP a lesson
00:07, kultur , USA
Link
 
1 , 2
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND