sobota, 03 grudnia 2011
Daniel Hannan, MdEUP: Rozdíl mezi ústavou USA a EU
Thumbnail1:45Daniel Hannan Rozdíl mezi ústavou USA a EUv


http://sowa.quicksnake.cz/Svobodni
00:03, kultur , EU-Richtlinie
Link
niedziela, 01 listopada 2009
za 15.000 euro miesięcznie kupuje się tzw. europosła/ Medienzensur und Spesenmißbrauch im EU-Parlament
Medienzensur und Spesenmißbrauch im EU-Parlament
Medienzensur und Spesenmißbrauch im EU-Parlament
Sie erhalten 7339 Euro als Salär im Monat, eine steuerfreie Kostenpauschale von 3980 Euro und zusätzlich noch 284 Euro für die monatlich durchschnittlich 12 Parlamentstagungen was zusammen nochmals 3408 Euro im Monat ausmacht. So kommen diese Sesselfurzer netto unterm Strich auf schwindelerregende 14 727 Euro monatlich - nur Einschreiben in die Anw
http://www.webnews.de/kommentare/262761/0/Medienzensur-und-Spesenmissbrauch-im-EU-Parlament.html
21:12, kultur , EU-Richtlinie
Link
wtorek, 07 kwietnia 2009
strona internetowa z funduszy unijnych, a za remont kościoła 599 963,82 złotych POLSKICH - nie unijnych!

Rozbudowa strony internetowej Fundacji Fara Gubińska - Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich finansowana jest z Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w ramach projektu "Wykorzystanie innowacji technologicznych w badaniach nad rewaloryzacją zabytkowej Fary w Gubinie" oraz współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
realizacja: www.gubin.com.pl - Edward Patek, Kamila Ziemann, Ola Raut,

http://www.iba-see.de/de/presse/pm/pm090317.html

Gubin 2008.09.12.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „Roboty zabezpieczające arkad korpusu Kościoła Farnego w Gubinie” Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KUBIX
65-240 Zielona Góra ul. Akademicka 3

w cenie brutto 599963,82 zł.
W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi postępowania.


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
http://www.fara.gubin.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=1
Zarząd Fundacji PDF  | Drukuj |

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Marcin Gierstun
- Gubinianin urodzony 06.10.1978 w Krośnie Odrzańskim. W Gubinie ukończył szkołę podstawową i Szkołę Muzyczną. Dyplom magistra inżyniera uzyskał na wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie mieszka w Zielonej Górze. Początkowo swoją przyszłość wiązał z muzyką, a dokładnie z akordeonem. Przez czas studiów organista i wieloletni leader grupy muzycznej DA "Stodoła". Z zawodu konstruktor i projektant budowlany. Pracuje w firmie projektowej. Poprzez działalność w Fundacji spełnia swoje największe marzenie - odbudowanie Kościoła Farnego.
W Fundacji człowiek orkiestra, motor napędowy i lokomotywa, szczególnie jeśli chodzi o sprawy budowlane.   


 

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Ochotny
  urodzony 29 marca 1977 roku w Gubinie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie. Zdobył dyplom magistra inżyniera w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku geodezja i kartografia. Po ukończeniu studiów pracował w Starostwie Powiatowym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gubinie. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych. Jest Przewodniczącym Rady Miejskej w Gubnie. Swoje przyszłe życie zawodowe i prywatne związał z rodzinnym miastem.
W Zarządzie Fundacji, Leszek to osoba, która rozstrzyga trudne dyskusje. To do niego często należy ostatnie zdanie i zawsze można na nim polegać. Nie lubi dużo mówić - to człowiek czynu. Marzy o wykonaniu mapy całej Ziemi, ale wcześniej zmierzy się z Farą. 


 

CZŁONEK ZARZĄDU
Jakub Bartczak
- Gubinianin urodzony 22.11.1981 r. w Legnicy. Uczęszczał przez dwa lata do Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie, a przez kolejne trzy do Europaschule w Guben. Zdobywając międzynarodową maturę postanowił studiować na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie i UAM w Poznaniu. Tam też otrzymał dyplom magistra prawa polskiego, magistra i bachelora prawa niemieckiego. Obecnie jest w trakcie robienia magisterlegum prawa niemieckiego. Współpracował z Fundacją Fara Gubińska - Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich od momentu jej powstania. Najczęściej pracuje jako tłumacz i koordynator miedzy stroną polską i niemiecką. Z końcem 2006r. stał się członkiem Zarządu fundacji. Jest także przewodniczącym Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Gubinie.
Jakub ma trzy marzenia związane z Farą: najbliższe, dalsze i najdalsze. Pierwsze dotyczy zabezpieczenia tego obiektu tak, aby był dostępny dla turystów jako otwarta i bezpieczna ruina, drugie - udostępnienie wieży dla zwiedzających, trzecie - odbudowa tego kościoła jako miejsca do organizacji wydarzeń kulturalnych, naukowych, artystycznych w ramach centrum polsko-niemieckiego.
 

 

http://www.fara.gubin.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=57
22:04, kultur , EU-Richtlinie
Link
środa, 01 kwietnia 2009
22 kwietnia bezpłatne szkolenie: pomysł na projekt, tworzenie konsorcjum, planowanie projektu, wnioski w Komisji EU

Szanowni Państwo,

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej,
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz
Zespół ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej we Wrocławiu
zaprasza na dzień informacyjny:
7. Program Ramowy, obszar tematyczny Zdrowie
- wskazówki dotyczące składania wniosku.

Szkolenie odbędzie się 22 kwietnia we Wrocławskim Centrum Transferu
Technologii Politechniki Wrocławskiej, przy ul. Smoluchowskiego 48,
(Bud. B-11) we Wrocławiu.

Zagadnienia
- 7. Program Ramowy - podstawowe informacje, pomysł na projekt,
tworzenie konsorcjum, planowanie projektu.
- Przygotowanie wniosku, aspekty finansowe.
- Informacje o programach pracy, szczególnie w ramach priorytetu Zdrowie
- Doświadczenia eksperta oceniającego wnioski w Komisji Europejskiej

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Dokładniejsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3576

Z poważaniem
Katarzyna Banyś

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Politechniki Wrocławskiej
ul.Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
tel. 071 320 21 89
fax 071 320 39 48
e-mail:
k.banys@wctt.pl

16:47, kultur , EU-Richtlinie
Link
wtorek, 31 marca 2009
Nowe przepisy upraszczają procedury i znoszą obowiązek notyfikowania przez Komisję Europejską schematów pomocy publicznej

 Zdjęcie 24 z 24Wyświetl wszystkie

(...) Tylko w 2009 roku do polskiej gospodarki trafi blisko 17 mld zł” – mówiła Elżbieta Bieńkowska, prezentując w marcu antykryzysowy pakiet Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Te miliardy mają skompensować skutki światowego kryzysu gospodarczego, który dotknął również Polskę.

Skąd gwarancja, że 17 mld zł napłynie do Polski? Otóż od początku uruchomienia programów do 9 marca 2009 r. łączna kwota zatwierdzonych do dofinansowania wniosków wyniosła 26,4 mld zł. Zdaniem minister Bieńkowskiej, wartość tych wniosków gwarantuje wydanie 17 mld zł. Podkreśliła, że pieniądze te stanowią istotny element „Planu stabilności i rozwoju”. Ponadto MRR zaproponowało rozwiązania, dzięki którym można odsunąć w czasie konieczność przekazywania środków krajowych na realizowane projekty. Początkowe dotacje pochodziłyby w całości ze środków unijnych. Zgodnie z tą propozycją, pieniądze z budżetu krajowego nie muszą być wydawane już w pierwszej fazie inwestycji.

Wyłączenia blokowe i zaliczki


Takich zmian, które mają usprawnić wydawanie unijnych funduszy, już sporo wprowadzono. Mniej więcej po roku od uruchomienia programów operacyjnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami gospodarczymi i społecznymi oceniło system przyznawania dotacji beneficjentom oraz zaproponowało zmiany i uproszczenia. Niektóre z nich wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r., dotyczącego tzw. wyłączeń blokowych (uznanie niektórych rodzajów pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu). Od 1 stycznia 2009 r. jest ono w naszym kraju podstawą dla części schematów pomocy w ramach programów operacyjnych.

Nowe przepisy upraszczają procedury i znoszą obowiązek notyfikowania przez Komisję Europejską schematów pomocy publicznej zgodnych z określonymi w nim regułami. I tak na przykład nie ma konieczności notyfikacji przez KE programu pomocowego skierowanego do dużych przedsiębiorstw. Ważne uproszczenie objęło procedury realizacji projektów: przedsiębiorstwa mogą ponosić wydatki w ramach projektu już po złożeniu wniosku o dofinansowanie (do niedawna firma mogła rozpocząć prace dopiero po uzyskaniu potwierdzenia kwalifikowalności projektu do uzyskania wsparcia).

Najistotniejsze wydaje się uproszczenie polegające na upowszechnieniu instrumentu zaliczkowania. To duża nowość dla przedsiębiorców, którzy już pod koniec października 2008 r. zaczęli napotykać problemy w pozyskiwaniu kredytów na inwestycje, również te współfinansowane przez Unię Europejską. Nowy system zaliczkowania powinien przyspieszyć realizację projektów. Decyzja o wprowadzeniu instrumentu zaliczkowania należy do instytucji wdrażających. Z tej możliwości skorzystała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wdrażanych działań z programu Innowacyjna Gospodarka.

Szybsze procedury


Zmienia się procedurę przekazywania pieniędzy na finansowanie programów unijnych z rezerwy celowej (integracyjnej) budżetu państwa. Kolejne transze będą uruchamiane w zależności od szybkości rozliczenia środków uzyskanych wcześniej, tak aby można było przedstawić wydane kwoty do odzyskania z KE. Zaletą tego rozwiązania jest uproszczenie procedury: „rozliczyłeś jedną transzę, automatycznie dostajesz kolejną”. Szybsze rozliczanie transz oznacza więcej środków odzyskanych z Komisji.

MRR zapowiada skrócenie i ujednolicenie terminu rozpatrywania wniosków beneficjentów i rozliczania projektów. Dzięki temu skróci się czas pomiędzy wypłatą środków z budżetu na rzecz projektodawcy, a ich zwrotem z Komisji Europejskiej.
Nowelizacja prawa zamówień publicznych z kolei przyspiesza procedury rozstrzygania przetargów i zwiększa konkurencję wśród wykonawców.

Co do nadrobienia


Nie we wszystkich obszarach zmiany prawne nadążają za tym duchem reformatorskim. Zakończono wprawdzie proces zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska (Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko weszła w życie w listopadzie 2008 r.). Nadal jednak Komisja Europejska nie notyfikowała piętnastu programów pomocowych, w tym czterech na potrzeby regionalnych programów operacyjnych (RPO). Dotyczą one udzielania pomocy publicznej np. na inwestycje w lotniska,  transport intermodalny, energetykę (w tym odnawialne źródła energii), infrastrukturę telekomunikacyjną, infrastrukturę sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwo uzdrowiskowe, rewitalizację, wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego.

Kij i marchewka


W stosunku do zarządów województw realizujących regionalne programy operacyjne Ministerstwo zastosowało metodę kija i marchewki. Zmieniono sposób przekazywania samorządom dotacji rozwojowej na RPO. Kolejne transze środków budżetowych udzielane będą dopiero wtedy, kiedy instytucje zarządzające regionalnymi programami zwrócą się do KE z prośbą o poświadczenie już poniesionych wydatków z poprzednich transz (tzw. certyfikacja). Dzięki temu z budżetu będą wypływać tylko środki w wielkości aktualnie niezbędnej. Jak twierdzi minister Bieńkowska, przekazane pieniądze będą zasilać gospodarkę, a nie „leżeć” na kontach samorządów. MRR będzie mogło sprawdzić zasadność przekazywanych kwot na podstawie liczby zawartych umów i złożonych wniosków o płatność.

Tym działaniom dyscyplinującym towarzyszą też pewne zachęty. Minister obiecuje duże nagrody dla najlepszych województw. Te, które najefektywniej będą realizować swoje programy regionalne, mogą liczyć na dodatkowe fundusze z puli środków rezerwowych (ponad 1,3 mld euro). Rozstrzygnięcie nastąpi w 2011 r. (...)   http://pi.gov.pl/page.php?cat=22&item=13111

03:18, kultur , EU-Richtlinie
Link
poniedziałek, 15 grudnia 2008
gazetaprawna.pl: UE ustali, jak długo będziemy pracować - nawet do 65 godz.


UE ustali, jak długo będziemy pracować

Rada Unii Europejskiej chce umożliwić państwom członkowskim wydłużenie tygodniowego czasu pracy nawet do 65 godz.. Eurodeputowani opowiedzieli się za utrzymaniem zasady, że tydzień pracy trwa do 48 godz., i likwidacją klauzul opt-out. Lekarze protestują przeciwko propozycji dzielenia dyżuru medycznego na część aktywną i nieaktywną. (...) http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/100660,ue_ustali_jak_dlugo_bedziemy_pracowac.html

04:02, kultur , EU-Richtlinie
Link
piątek, 23 maja 2008
nie ma kary za kradzież praw autorskich -Bundesrat przyjął wytyczne unijne:
wideo

    

Rolling dancers - Rollstuhltanz
02:10
Dodano: 1 godzinę temu
Od:kulturzentrum
Komentarze: 0
Liczba wyświetleń: 5
http://pl.youtube.com/profile_play_list?user=kulturzentrum
Od Polnisches Ku...
----- Original Message -----
To: SOWA
Sent: Friday, May 23, 2008 5:37 PM
Subject: Re: Veranstaltung am 29 April 2008; hier: eine Bitte um Zustimmung mit kostenloser Veröffentlichung des Beitrages im Internet

Sehr geehrter Herr Kosiewski,
 
gerne geben wir Ihnen die Erlaubnis, den Beitrag im Internet kostenlos
zu veröffentlichen.
 
Wenn Sie dazu weitere Unterlagen benötigen, schreiben Sie uns eine kurze Mail.
 
Bis dann
the rolling dancers
ringallee 5, 94486 osterhofen
tel. 09932 3126
mobil: 0175 1270460
http://www.rolling-dancers.com
mail: ludwigkess@t-online.de

Diebstahl von Artikeln und Fotos bleibt unbestraft

Der Deutsche Bundesrat hat heute beschlossen, dass bei Verletzungen des Urheberrechtes nur Schadenersatz in der Höhe der gängigen Honorare zu leisten ist.

Berlin - Der Missbrauch geistigen Eigentums bleibt nach der heutigen Entscheidung des Bundesrates ein Kavaliersdelikt. Die Länderkammer hatte am heutigen Vormittag das so genannte Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums in der vom Bundestag verabschiedeten Fassung beschlossen, Änderungsvorschläge des Rechtsausschusses jedoch abgelehnt. Danach steht Urhebern Schadenersatz zu, wenn ihre Werke ohne ihr Wissen weiter verbreitet werden. Die Höhe des Schadenersatzes entspricht allerdings nur den gängigen Honoraren. Der Rechtsausschuss hatte sich für doppelten Schadenersatz ausgesprochen. Der Bundesrat nahm diese Empfehlung nicht an.

Journalisten und Autoren befürchten, dass das Durchsetzungsgesetz am Missbrauch des Urheberrechts nichts ändert weil der einfache Schadenersatz keine abschreckende Wirkung entfaltet. Bei doppeltem Schadenersatz wäre es hingegen für den Nutzer geistigen Eigentums billiger, mit dem Urheber über ein Honorar zu verhandeln, als bei illegaler Nutzung den doppelten Preis bezahlen zu müssen.

Mit dem heute beschlossenen Gesetz wird die EU-Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in nationales Recht umgesetzt. http://print.newsroom.de/news/detail/$ESGSISGOLRLP

http://pl.youtube.com/user/kulturzentrum

17:51, kultur , EU-Richtlinie
Link
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND